0528 - 522 169

Privacy statement

Uitvaartzorg Drenthe vindt de bescherming van persoonsgegevens heel belangrijk. Lees hier hoe we omgaan met uw persoonsgegevens.

Definities

a. Privacy statement: dit Privacy statement;
b. Gebruiker: iedere gebruiker van de Website;
c. Verantwoordelijke: Uitvaartzorg Drenthe, e-mailadres: info@uitvaartzorgdrenthe.nl
d. Website: de website onder www.uitvaartzorgdrenthe.nl

1. Algemeen

1.1. In dit Privacy statement wordt beschreven hoe Uitvaartzorg Drenthe de persoonsgegevens van haar Gebruikers in algemene zin verwerkt.

1.2. De persoonsgegevens die door Uitvaartzorg Drenthe worden verwerkt zijn onder andere:
– Voornaam
– Achternaam
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– En andere persoonsgegevens die door de Gebruiker schriftelijk worden verstrekt aan Uitvaartzorg Drenthe .

2. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

2.1. Uitvaartzorg Drenthe verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de Gebruiker deze persoonsgegevens via de Website aan Uitvaartzorg Drenthe heeft doorgegeven.

2.2. Uitvaartzorg Drenthe gebruikt deze persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan Uitvaartzorg Drenthe heeft verstrekt. Dit kan zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij betrokkene partij is.

2.3. Daarnaast kan Uitvaartzorg Drenthe de persoonsgegevens gebruiken om haar Gebruikers op de hoogte te stellen van diensten van Uitvaartzorg Drenthe die interessant voor de desbetreffende Gebruiker zouden kunnen zijn. Indien de Gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan hij contact opnemen met Uitvaartzorg Drenthe.

3. Minderjarigen

3.1. In sommige gevallen vraagt Uitvaartzorg Drenthe expliciet om toestemming om bepaalde persoonsgegevens te kunnen gebruiken. Als de Gebruiker jonger is dan 16 jaar, heeft de Gebruiker in die gevallen de toestemming van zijn of haar ouder of voogd nodig om de persoonsgegevens te verstrekken aan Uitvaartzorg Drenthe . De ouder of voogd kan in dat geval ook altijd de aan Uitvaartzorg Salland verstrekte gegevens aanpassen of verwijderen.

4. Doorgifte aan derden

4.1. Uitvaartzorg Drenthe zal de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet zonder toestemming aan derden doorgeven, tenzij:

4.1.1. De doorgifte geschiedt aan een door Uitvaartzorg Salland voor de in dit Privacy statement opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker; of

4.1.2. Uitvaartzorg Salland op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

5. Doorverwijzingen

5.1 Deze website kan doorverwijzingen bevatten naar websites van derden, bijvoorbeeld in de vorm van een hyperlink, banner of button. Uitvaartzorg Drenthe is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

6. Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens

6.1. De Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, verplaatsing en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming

6.2. Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Gebruiker vragen heeft over dit Privacy statement kan de Gebruiker contact opnemen:

Uitvaartzorg Drenthe
Akkermunt 32
7772 LB Hardenberg
info@uitvaartzorgdrenthe.nl

6.3. Uitvaartzorg Salland zal zich inspannen om binnen 4 weken te reageren op een verzoek van een Gebruiker tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, verplaatsing en afscherming van de persoonsgegevens die betrekking hebben op de Gebruiker. Hieraan kunnen kosten verbonden zijn voor Gebruiker. Alvorens gehoor te geven aan een verzoek als bedoeld in dit artikel, zal Uitvaartzorg Salland de gebruiker over deze kosten informeren.

6.4 Een weigering om aan het in lid 1 van dit artikel vermelde verzoek te voldoen zal met redenen worden omkleed.

7. Bewaartermijn

7.1. Uitvaartzorg Drenthe bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt, tenzij Uitvaartzorg Drenthe op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

7.1.1. Alle gegevens die zijn verzameld voor de uitvoer van een uitvaart zullen 5 jaar na dagtekening van de factuur worden bewaard.

7.1.2. Uitgebrachte offertes zullen tot 1 jaar na dagtekening worden opgeslagen, tenzij anders overeengekomen.

8. Beveiliging

8.1. Uitvaartzorg Drenthe heeft juridische, technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

9. Wijzigingen in het Privacybeleid

9.1. Uitvaartzorg Drenthe behoudt zich het recht voor dit Privacy statement aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Uitvaartzorg Drenthe adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige Privacy statement is bijgewerkt op 28 mei 2019.

10. Toepasselijk recht

10.1 Op eventuele geschillen die voortvloeien uit dit Privacy statement is Nederlands recht van toepassing.

11. Google Analytics

Uitvaartzorg Drenthe gebruikt Google Analytics. Het IP-adres van de Gebruiker is geanonimiseerd en er worden geen gegevens gedeeld met Google. Uitvaartzorg Drenthe heeft een verwerkingsovereenkomst met Google getekend. De anonimisering van Google Analytics data betekent dat Uitvaartzorg Drenthe deze Analytics cookies zonder toestemming mag plaatsen. De Gebruiker wordt op de hoogte gesteld van deze cookies middels een cookiebanner dat tot acceptatie getoond wordt.